Contoh Pidato Bahasa Jawa

Sesorah istilah dari pidato bahasa Jawa yang seringkali digunakan untuk berbagai acara penting seperti perpisahan, upacara hari Kemerdekaan, dan lainnya. Ada banyak jenis dari contoh pidato bahasa Jawa, ini dia penjelasannya.

Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Sekolah

Dalam setiap acara persisahan atau kelulusan sekolah pastinya memang mengharuskan adanya pidato Bahasa Jawa pendek yang mudah dihafal. Bagi Anda yang membutuhkan teks pidato bahasa Jawa ataupun sesorah maka di bawah ini terdapat teks pidato bahasa Jawa tentang perpisahan yang mudah dihafal dengan bahasa yang lugas mudah dipahami.

Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan.

tamu undhangan lan Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati.

lan uga adhik-adhik kelas tuwin lan rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Sekolah

Assalamualaikum Wr. Wb,

Kula minangka wakil saking kanca-kanca kula siswa kelas IX badhe ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak Ibu Guru. Mergane awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan kanca-kanca nipus. Saengga kita saged ngrampungaken kewajiban kula lan kanca-kanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan.

Kula lan kanca-kanca kelas IX mung saged ngucapaken naming saged memuji. Mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pewalesan saking Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang tansah sampun pinaringan kasarasan saengga kita sedaya saged nggulawentah kangge adhik-adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji.

Mboten kesupen kula aturaken dhumateng sekanca kelas IX ngaturaken agungin pangapunten. Menawa awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa. Atur saha solah bawa kula lan kanca-kanca ingkang mboten mranani penggalih Bapak lan Ibu guru.

Dhumateng Bapak/Ibu Guru lan kanca-kanca sedaya, kula aturaken sepisan malih ndedonga mugi-mugi tansah pinaringan rahmat lan barokahing Gusti Allah.

Cekap semanten ingkang kawula aturaken menawi kathah klenta-klentunipun ingkang kawula sanjenganken kawula nyuwun agunging pengampunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

contoh pidato bahasa jawa

kebudayaan.kemdikbud.go.id

Ternyata sesorah ataupun pidato bahasa Jawa juga seringkali disampaikan untuk membahas berbagai persoalan yang ada di Indonesia tentunya dengan tema yang sangatlah bervariasi. Nah, biasanya pidato bahasa Jawa memang seringkali memiliki topik pendidikan dengan tujuan memajukan pendidikan di Indonesia.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Assalamualaikum Wr. Wb

Bapak lan poro Ibu ingkang kaulo hormati

Muji syukur dating Allah SWT dene menopo wonten ing acara menika sampun paring rohmat, welas asih lan kenikmatan dumateng kula lan panjenengan.

Mugo-mugo wangsul saking pengajian niki saged ngasto ilmu ingkang bermanfaah, ilmu ingkang maslahah, lan ngilmu ingkang saged mbuahaken amal perbuatan toto cora ingkag pikantuk ridlo utawa hidayan lan tondak-tanduk, utawa solah bowo. Lan mugo ingkang rejekine rupek diparingono murah, rukun kalih tangga teparo, kalian keluarga guyup rukun mboten serakah.

Bapak lan Ibu ingkang kinurmatan,

Junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. Pados ilmu menika awit isih ono bandulan mati. Kanthi wontenipun hadits Nabi ingkang njelasaken bilih wajib pados ilmu meniko sedoyo tiyang Islam ingkang mboten pandang bulu, mboten pandang waktu meniko tetep kuwajiban pados ilmu utawi ngaji.

Bapak, ibu kepentingan ilmu meniko diatas apapun, tegesipun tiyang puniko bade ngayuh kedah mawi ilmu. Contonipun menawi tiyang puniko dados dokter kedah gadah ilmu dokter. Menawi tiyang puniko kepengen dados pedagang kedah gadah ilmune dagang, lan menawi tiyang puniko badhe kepengen dados pegawai kedah gadah ilmune ngantos terusipun. Tiyang ingkang bade ngambah dalanipun ilmu puniko dipun jamin kaliyan Allah, dalanipun digampangnipun dating swargo.

Bapak lan Ibu ingkang kaulo hormati, mekatenlah ilmu sangetlah penting. Alloh paring jaminan dipun sampungampangaken dalan dating swargo. Mekatenlah ingkang saget kulo aturaken nyuwun pangapunten bilih katah kesalahanipun.

Pidato Bahasa Jawa Tentang Lingkungan Sekolah

Pidato bahasa Jawa singkat tentang kebersihan memang sangat erat kaitannya dengan dunia lingkungan sekolah terutama dalam membahas lingkungan sekolah. Ini dia contoh pidato bahasa Jawa yang memiliki penggunaan bahasa yang sangat mudah dipahami dengan berbagai topik permasalahan yang ada di lingkungan sekolah.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Lingkungan Sekolah

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah

Ingang kawula hormati Bapak lan Ibu guru

Lan sedaya rencang ingkang kawula tresnani

Bapak, Ibu ingkang kawula hormati

Puja lan puji syukur marang Gusti allah SWT seenggo kawula lan kaliyan sedoya saged makempal sesarengan kanti sehat wal afiat merga berkat saking Allah SWT sampun maringi karunia lan berkahipun.

Sepisan, kita sedaya kudu sanget njaga lingkungan ingkang sekitar merga kuwi sedaya panggenan kangge kita sedaya saged nggantungaken urip. Amargi kita sedaya kudu njaga lingkungan supados bumi terjaga mboten ngakibaten bencana ingkang berbahaya.

Hadirin Sedoyo,

Sawijining cara njaga lingkungan yakuwi kudu rajin bersih-bersih menawa ngilangakan wadah penyakit ing sekitar. Njaga kebersihan lingkungan sebenere gampil yen pancen ndamel lingkungan bersih lan nyaman. Tegesipun kebersihan lingkungan salerese lingkungan ingkang layak dipanggoni manungsa saenggo kesehatan manungsa terjaga mboten akeh wabah penyakit.

Bapak lan Ibu ingkang kulo tresnani

Njaga kebersihan lingkungan salah satu perilaku utawa cara ingkang becik fungsine kangge nyegah penyakit-penyakit. Njaga kebersihan lingkunganipun saged diwiwiti utawa dilakukan  saking ngresiki sekolah kita tresnani kangge nyontoh kabiasaan becik kita sedaya saengga  kagiyatan belajar mengajar dados nyaman amargi lingkungane resik.

Cekap sementen ingkang kula aturaken bapak, ibu, menawanipun bilih wonten klenta-klentunipun kulo nyuwun pangampunten sanget.

Wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Pidato Bahasa Jawa Tentang Kesehatan

contoh pidato bahasa jawa

kebudayaan.kemdikbud.go.id

Sesorah ataupun pidato bahasa Jawa juga seringkali membahas tentang kesehatan masyarakat agar terhindar dari wabah penyakit yang berbahaya untuk kesehatan. Bagi Anda yang membutuhkan contoh teks  pidato bahasa Jawa tentang kesehatan, ini dia informasinya.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Kesehatan

Assalamualaikum wr. Wb.

Ingkang Kawula Hormati Bapak Kepala sekolah.

Ingkang Kawula Hormati Bapak lan Ibu Guru.

Lan rencang-rencang ingkang kaula tresnani.

Puji syukur dhumateng Gusti Allah ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun sahingga kita sadaya saged makempal ing acara punika kanthi mboten wonten alangan setunggalnipun.

Kula teng mriki badhe ngaturaken utawa nyaosaken tujuanipun ingkang masalah Karesikan lingkungan. Menika masalah ingkang sepele nanging amargi sanget tumrap ing panguripan kula lan panjenengan sedaya ing kehidupan sehari-hari. Lingkungan panggenan kangge gesang kula lan sampeyan sedaya sahingga kedah nguri-nguri lingkungan dados pagesangan ingkang ayem lan tentrem. Njagi karesikan lingkungan punika setunggalipun upaya kangge nyegah wabah penyakit.

Karesikan lingkungan saget ditindakaken setunggalipun cara buwang sampah ing panggenan ingkang sampon disediaken.

Ingkang cekap semanten saged kawula aturaken bilih wonten kelnta-klentunipun kawula ngatutaken nyuwun agunging samudro pangaksami.

Wassalamualaikum wr. Wb

Pidato Bahasa Jawa Hari Kemerdekaan

Di Indonesia setiap tanggal 17 Agustus selalu diperingati sebagai hari Kemerdekaan sehingga seringkali di setiap daerah mengadakan berbagai acara untuk mengenang jasa para pahlawan. Ini dia contoh teks pidato bahasa Jawa krama yang memiliki tema kemerdekaan dengan bahasa paling mudah.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Hari Kemerdekaan

Asssalamualaikum Wr. Wb.

Ingkang kawula hormati bapak RT 02 RW 01.

Ingkan kinurmatan Bapak-Bapak lan ibu-ibu ingkang minulya

Lan para wredha mudha ingkang kawula tresnani.

Ingkang sepisan, kawula panjataken puja lan puji syukur ngasanipun Gusti Allah SWT ingkang Maha Kuwaos amarga sampun paring kasehatan marang kawula lan panjenengan saengga saget kempal wonten acara punika tanpa alangan apapun.

Ingkan kepindho, kawula aturaken sugeng rawuh bapak, ibu, lan tamu undangan wonten ing acara malam tirakatan kamardhikaan Indonesia saniki.

Bapak-ibu lan sedherek-sedherek ingkang kinurmatan,

Kawula lan kaliyan sedaya sampun mangertosi sesarengan bilih rikala tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mbiyawaraaken kamardhikan RI. Ing jaman menika para pejuang bangsa wusananipun maosaken teks proklamasi kamardhikan Indonesia lan sila-sila Pancasila.

Bapak-ibu ingkang kinurmatan,

Panjenengan kasuwun sampun rawuh ingkang tirakatan menika sesarengan nyenyuwun dhumateng Gusti Allah mugi-mugi nagari Indonesia saklajenipun sae tinimbang sakderengipun merdheka. Bapak-ibu, sumangga kamardhikan dipunisi kalihan pembangunan nasionalisme ingkang katandur.

Cekap semanten atur kawula Bapak Ibu, bilih katah klenta-klentu kula  nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pidato Bahasa Jawa Tentang Narkoba

contoh pidato bahasa jawa

kebudayaan.kemdikbud.go.id

Narkoba memang kini menjadi permasalahan yang sulit untuk diselasaikan. Oleh karena itu, banyak acara di masyarakat yang kini membahas berbagai permasalahan tentang narkoba. Ini dia contoh teks pidato bahasa Jawa  singkat dan padat dengan tema Narkoba dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Narkoba

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji lan puja syukur monggo kita unjukaken dhumateng allah SWT ingkang sampun paring nikmat kangge kawula lan sampeyan sedoyo seenggo saged makempal kanti kadaan sehat wal afiat. Solawat lan salam mugi katetepna dhumateng nabi Muhammad sholallohualaihi wassalam kangge umatipun sedoyo dumugi akhir zaman samangkih amin.

Bapak ibu ingkang kinurmatan

Kula ing mriki kula bade matur sesorah ingkang irah-irahan bahaya nipun ngagem narkoba lan obat-obatan dipun larang. Kawula lan panjenengan sampun mirengaken pawartos menawi sok sinteno ingkang ngginaaken narkoba saged antawisipun bade ngrisak badan, kesehatan ka ganggu, pikiran mboten jejek lan gangguan lainipun .

Narkoba obat ingkang dipun larang awit tumrap ingkang sinten ngagem lan ngginakaken nglanggar paugeman badhe dipun paring pidono. Kawula ngajak sampeyan sadeyo monggo tebibi obat-obat terlarang meniko.

Ciri-ciri tiang ingkang remen ngangge narkoba inggih meniko tiang ingkang remen menyendiri mboten remen menawi kempal tiyang katah, tiang wonten kamar tertutup kanti nyetel music ingkang seru, tiang remen tongkrongan wonten pinggir mergi, tiang ngelompok wonten panggenan ingkang sepi, lan tiang ingkang remen ngrokok lan nginum inuman keras.

Ingkang nggadahi ciri kadaos wonten ing inggil panjenengan sedaya kedah wicaksono, ampun ngantos kito ketularan. Tiang karemenan ngisap narkoba saged ditinjau saking kesehatan menika saged sangat ngrugekaken dumateng kesehatan.

Awit saniki kula ngajak dhumateng masyarakat aja sepisan-pisan nggunaken narkoba lan obat-obatan ingkang dipun larang.

Bapak ibu lan tamu undang sedaya ingkang kawula hormati

Ingkang sampun kulo aturaken tansah njagi badan ampun ngantos ngginaaken obat-obatan ingkang dipun larang. Cukup semanten mawon, bilih katah lepat kula nyuwon pangapunten.

Wassalamu’alaikum wr. wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sumpah Pemuda

contoh pidato bahasa jawa

kebudayaan.kemdikbud.go.id

Sumpah Pemuda juga menjadi salah satu hari bersejarah di Indonesia, oleh karena itu memperingati hari Sumpah Pemuda memang sangatlah penting. Bagi Anda yang membutuhkan contoh teks pidato bahasa Jawa pendek Sumpah Pemuda, contoh di bawah ini akan memberikan kemudahan untuk Anda menghafalkannya.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sumpah Pemuda

Assalamu’alaikum wr. wb

Bapak kepala sekolah ingkang kawula hormati,

Bapak utawi ibu sedaya ingkang kawula hormati.

Sepisan, monggo sesarengan kawula lan panjenengan ngaturaken puji-puja syukur dhumateng gusti allah ingkang maha agung ingkang sampun pinaringan nikmat sehat kula saha panjenengan status pados ngelmu saengga saniki saged sinau ing pawiyatan menika.

Kapindho, anggenipun kula jumeneng ing ngarso panjenengan sedaya wonten saperlunipun badhe ngaturaken sesorah babagan sumpah pemuda. Kawula lan sampeyan sedaya tamtu sampun merdeka.

Mbok bilih ing tanggal 20 oktober 1928 bangsa indonesia mengeti dinten sumpah pemuda. Tujuanipun inggih punika kadadosan salah setunggalipun dinten sarta ingkang nedahaken amarga kita sedoyo tiyang bilih bangsa indonesial mergo nggadhahi semangat juang ingkang tinggi  nerusake perjuangan para pahlawan.

Wosipun sumpah lan prasetya menika sedoyo kawula lan panjenenganipun sedoyo sampun dipunwarisaken dhumateng mujudaken sedaya gegayuhan kamardikan saha gesang. Kanthi negara kita Indonesia sampun gemah aripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja lan sejahtera. Sedoyonipun masyarakat Indonesia migunani kawajiban nerusake perjuangan pahlawan ing wektu ganu.

Cekap sementenn ingkang kulo aturaken, mbok bilih wonten klentunipun kula aturaken agunging pangaksami.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu

Contoh Pidato Bahasa Jawa Cinta Damai

Perdamaian juga menjadi salah satu topik yang cukup penting dalam kehidupanbermasyarakat. Bagi Anda yang akan menjadi pembicara dalam pidato bahasa Jawa mengenai permasalahan cinta damai maka sebaiknya pelajari contohnya yang terdapat di bawah ini.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Cinta Damai

Bapak ibu ingkang kawula hormati,

Puji syukur kula lan panjenengan saged makempal ing acara saniki saenggo mbahas permasalahan tema cinta damai.

Bapak ibu ingkang kinurmatan,

Kawajiban ingkang wigati perkembangan lare uga kedah tetap nyukakaken dhateng anak amarga sakniki kathah tawuran nyukakaken pertanda dhumateng kita sedaya menawi tiyang sepuh nggadahi peran njagani tresna tentrem utawi cinta damai ing anak.

Tresna tentrem ing anak saged dipun awiati nepangaken anak cara kekancan,  mucalaken anak konjuk mboten nggadhahi raos dendam, mucalaken anak konjuk nggadhahi sportifitas, lan mucalaken anak konjuk mboten iri kaliyan oran benten utawi kanca sanes.

Asring ngemutaken anak babakandolanan outbond ingkang saged mucalaken anak menawi kedah nduweni sikap sportif. Kaliyan basa tiyang saged dipunngerteni anak piyambake badhe ndamel mangertosi.

Bapak ibu ingang ingkang kinurmatan,

Cekap sementen, mbok bilih wonten klenta-klentunipun kula nyuwun agunging pangaksami.

Teknik Pidato Bahasa Jawa

Teknik Pidato Bahasa Jawa

Agar dapat melakukan pidato bahasa Jawa dengan lancar sehingga audience mampu menangkap isi dari pidato bahasa Jawa Singkat yang disampaikan maka ketahui beberapa teknik yang harus dipelajari dalam uraian di bawah ini.

Lafal Jelas

Dalam melakukan pidato Bahasa Jawa Anda memang harus melaflkan bacaan teksnya dengan jelas karena setiap penggunaan kata dalam bahasa Jawa memiliki pengucapan lafal yang berbeda-beda. Tentunya lafal pengucapan bahasa Jawa yang jelas tersebut memang harus melontarkan suara yang keras dan jelas.

Bahasa Mudah Dipahami

Selanjutnya teknik dalam berpidato bahasa Jawa juga harus mudah dipahami karena tidak semua orang paham dengan penggunaan bahasa Jawa krama. Oleh karena itu, Anda memang harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh audience sehingga apa yang disampaiakan akan mudah disimak.

Luwes

Berikutnya teknik yang harus diperhatikan dalam pidato bahasa Jawa yaitu harus luwes tidak hanya dari ucapannya tetapi juga gerakan tubuh dan mimik wajahnya sehingga akan terlihat lebih menarik di depan banyak audience.

Sekian dari cakmaman.com dalam membahas contoh pidato bahasa jawa semoga bermanfaat. Terima kasih.

Leave a Reply